Politika integrovaného systému

Politika v oblasti kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, nakládání s energiemi, ostrahy a zabezpečení

Tato politika je nástrojem ke splnění vize a mise THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s., které jsou stanoveny a podporovány vedením podniku.

Jako zaměstnanci firmy se zavazujeme používat při výkonu práce následující pravidla:

 

 • Zajišťovat hladký průběh zavádění nových projektů do výroby v souladu s požadavky zákazníků a interních systémů zajištění Q a HSE.
 • Neustále zlepšovat systém Q a HSE a environmentální výkonnost.
 • Zajistit soulad se všemi příslušnými závaznými normami, požadavky zákazníků a standardy THK.
 • Trvale vzdělávat všechny zaměstnance a aktivně je podporovat při naplňování zásad Q a HSE.
 • Chránit životní prostředí a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a na zaměstnance ve všech výrobních a nevýrobních procesech.
 • Snižovat materiálovou a energetickou náročnost.
 • Upevňovat komunikaci a spolupráci v oblasti Q a HSE na úrovni místního regionu.
 • Spolupracovat a vyžadovat dodržování a zlepšování Q a HSE  u všech dodavatelů.
 • Zajišťovat ostrahu celého objektu a bezpečnost zaměstnanců, včetně dalších osob zdržujících se v prostorách firmy.
 • Preferovat preventivní opatření před opatřeními nápravnými.
 • Dodržovat zásady trvale udržitelného rozvoje.
Pozn. Q = kvalita,  HSE = bezpečnost zdraví při práci, ochrany životního prostředí, ostrahy a zabezpečení