Všeobecné zásady OŽP

Ve všech procesech a všech činnostech dbáme na ochranu životního prostředí. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni o zásadách ochrany životního prostředí.

Mezi základní zásady, které dodržujeme patří:

 

  • Třiď odpad. Pokud nevíš „jak na to“, zeptej se svého nadřízeného nebo se obrať na HSE manažera.
  • Při manipulaci a skladování látek nebezpečných životnímu prostředí postupuj v souladu s návodem uvedeným v „Bezpečnostním listě“ dodavatele.
  • Pokud při chodu strojního nebo jiného zařízení dochází k úniku látek ohrožujících životní prostředí (např.oleje, různé kapaliny, plyny, stlačený vzduch apod.), ohlas ihned tuto skutečnost vedoucímu pracoviště.
  • Odpadní oleje, odpadní emulze, vody z odmašťování a vody z mytí podlah vylévej pouze na místech k tomu určených (ultrafiltrace).
  • Při vzniku nenadálé události ohrožující životní prostředí nebo bezpečnost  a zdraví zaměstnanců učiň okamžitě nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a zamez šíření havárie. Následně ohlas vzniklou událost svému nadřízenému a na vrátnici.
  • Šetři elektrickou energii, zbytečně nesviť. Se stlačeným vzduchem pracuj obezřetně. Po ukončení směny zařízení vypni a zavři přívody vzduchu, je-li to možné.
  • Neplýtvej vodou.
  • Před odchodem z pracoviště zkontroluj jeho zajištění před únikem látek nebezpečných životnímu prostředí.
  • Udržuj své pracoviště v čistotě.
  • Dodržováním těchto zásad chráníš sebe, své spolupracovníky a životní prostředí.