Politika bezpečnosti informací

Principy bezpečnosti informací

Politika bezpečnosti informací vychází z těchto principů:

 • TRA Dačice akceptuje globální TRA Bezpečnost informací.
 • TRA Dačice na sebe bere a toleruje rizika za předpokladu, že jsou rizika monitorována a zvládána, když je to nutné.
 • TRA Dačice zajistí financování bezpečnosti informací
 • TRA Dačice přijme opatření, která eliminují rizika, popřípadě je redukují na akceptovatelnou míru.
 • Všichni zaměstnanci TRA Dačice si uvědomují a jsou odpovědni za bezpečnost informací   souvislosti se svým pracovním zařazením.
 • V celkovém řízení IT/ICT jsou brány v úvahu možnosti rizika podvodu či nezákonného jednání spojeného se zneužitím IT/ICT a je jim striktně bráněno.
 • Nejsou tolerována žádná opatření, která by porušovala ustanovení zákonů.


Odpovědnosti

Politika Bezpečnosti informací definuje tyto odpovědnosti:

 • Tým vrcholového vedení TRA Dačice je odpovědný za zajištění toho, že bezpečnosti informací je  věnována přiměřená pozornost v celé TRA Dačic
 • Každý vrcholový manažer je odpovědný za zajištění toho, že lidé, kteří pracují pod jeho vedením, chrání informace v souladu se standardy TRA Dačice
 • Vedoucí pracovník odpovědný za bezpečnost komunikuje s vrcholovým vedením TRA Dačice, spolupracuje s IT oddělením, případně s externími experty a informuje o stavu bezpečnosti
  informací, pokud to je situací vyžadováno
 • Každý zaměstnanec má odpovědnost za bezpečnost informací jako součást své práce, kterou vykonává