Zpracování osobních údajů

Odesláním svého životopisu (dále jen „životopis“) uděluji spol. THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s., se sídlem Strojírenská 160, Dačice III, 380 01 Dačice, IČO 48244716 (dále jen „správce“) souhlas se zpracováním všech mých v životopisu obsažených osobních údajů (dále jen „osobní údaje“) za účelem vedení mé osoby v databázi uchazečů o zaměstnání u správce jako zaměstnavatele a k účasti ve výběrovém řízení na nové zaměstnance pořádaném správcem jako zaměstnavatelem.

Souhlasím s tím, aby správce zpracovával mé osobní údaje po dobu 24 měsíců od udělení tohoto souhlasu.  Jestliže před uplynutím této doby dojde k uzavření pracovněprávního vztahu se správcem jako zaměstnavatelem, zanikne mnou udělený souhlas dnem uzavření tohoto pracovněprávního vztahu.

Shora uvedené osobní údaje budou zpracovány výhradně správcem v místě sídla správce, a to manuálně prostřednictvím zaměstnanců oddělení HRL správce za dodržení povinností vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a dalších platných právních předpisů.

Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné a že mám jako subjekt osobních údajů vůči správci následující práva:

 1.  Právo na přístup k osobním údajům, kterým se rozumí právo subjektu údajů získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace o:
  • *  účelu zpracování,
  • *  kategorii dotčených osobních údajů,
  • *  příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • *  plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • *  existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů,
  • *  právu vznést námitku,
  • *  právu podat stížnost u dozorového úřadu,
  • *  veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
  • –  skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 1.    Právo na opravu osobních údajů, kterým se rozumí právo subjektu údajů požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů subjektu údajů, pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné osobní údaje.
 2.    Právo na omezení zpracování osobních údajů, kterým se rozumí právo subjektu údajů požádat správce, aby omezil zpracování osobních údajů, a to v případě, že:
  • *  subjekt údajů popře přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
  • *  zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítne výmaz osobních údajů a požádá místo toho o omezení jejich použití,
  • *  správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • –  subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 3.  Právo na výmaz osobních údajů, kterým se rozumí právo subjektu údajů požádat správce o zlikvidování osobního údaje subjektu údajů, pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
  • *  osobní údaje subjektu údajů již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • *  subjekt údajů odvolá svůj dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • *  subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • *  osobní údaje subjektu údajů byly zpracovány protiprávně,
  • *  osobní údaje subjektu údajů musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  • –  osobní údaje subjektu údajů byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení.
 4.  Právo na přenositelnost osobních údajů, kterým se rozumí právo subjektu údajů za společného splnění níže uvedených podmínek:
  • *  musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě,
  • *  zpracování se provádí automatizovaně,
  • – získat od správce osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce jako původní správce směl bránit.

Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 1.  Práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kterým se rozumí právo subjektu údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Správce osobní údaje subjektu údajů nesmí po vznesení námitky dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 2.  Právo nestát se předmětem automatizovaného rozhodnutí, kterým se rozumí právo subjektu údajů zajišťující, že subjekt údajů nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 3.  Právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, email: posta@uoou.cz v případě, že subjekt údajů bude mít důvodné podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právem na ochranu jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy.

 

Pokud se jedná o žádost subjektu údajů, kterou uplatní své právo podle odst. 1 až 8 shora, správce je vždy povinen se takovou žádostí subjektu údajů zabývat a musí subjektu údajů poskytnout informaci o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti, v každém případě však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů takového prodloužení.